ข้อกำหนดการใช้งาน

1. การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานของระบบปฏิบัติการของเทลสกอร์ (“Tellscore Platform”) รวมถึง เอกสารใดๆ ที่ใช้ประกอบกันโดยการอ้างอิง (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายระหว่าง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย (“บริษัท”) กับ ตัวท่าน ในฐานะ Influencer (ตามที่จำกัดความไว้ด้านล่างนี้) ซึ่งประสงค์จะให้บริการแก่ Marketer (ตามที่จำกัดความไว้ด้านล่าง) เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า และสินค้าของ Marketer ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านทาง Tellscore Platform โดยข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการที่ Influencer เข้าถึงและการใช้ Tellscore Platform ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของการให้บริการของ Tellscore Platform นี้มีความหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การทำการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ Influencer ให้เป็นที่รู้จักแก่ Marketer
 • การประมวลผลข้อมูลของ Influencer เพื่อนำเสนอและคัดเลือกงานที่เหมาะสมให้แก่ Influencer
 • การประมวลผลข้อมูลของ Influencer เพื่อนำเสนอให้แก่ Marketer ประกอบการพิจารณาการจ้างงาน
 • การทำแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำรายการส่งเสริมการขายโดย Tellscore Platform เพื่อนำเสนอแก่ Marketer
 • การทำรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของ Tellscore Platform เพื่อประโยชน์ของ Influencer
 • การติดต่อ จ้างงานระหว่าง Influencer และ Marketer
 • การแจ้งเตือนบริการหรือข่าวสารจาก Tellscore Platform

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้ Tellscore Platform ในการใช้ Tellscore Platform นั้น Influencer ต้องยอมรับและตกลงที่จะผูกพัน และถูกบังคับตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดย Influencer จะต้องลงทะเบียนและกดยอมรับหรือตกลงให้ใช้บังคับข้อกำหนดการใช้งานนี้ ทันทีที่ตัวเลือกนี้ได้แสดงให้ประจักษ์แก่ Influencer ในกรณีที่ Influencer ไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายนี้ Influencer จะต้องไม่เข้าระบบหรือใช้ Tellscore Platform

ในการใช้ Tellscore Platform Influencer ให้คำรับรองและรับประกันว่า Influencer มีสิทธิ อำนาจ และความสามารถตามกฎหมายในการเข้าผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถทำสัญญาที่ผูกพันกับบริษัทได้ หาก Influencer ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น Influencer จะต้องไม่เข้าระบบหรือใช้ Tellscore Platform

ในกรณีที่ Tellscore Platform ดำเนินการโดยบริษัทใดๆ ที่มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของบริษัท (“บริษัทในเครือ”) ให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัทในเครือนั้น กับ Influencer โดยบริษัทในเครือจะมีสถานะเป็นคู่สัญญา ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการและให้บริการ Tellscore Platform ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน ทั้งนี้ การอ้างอิงถึง “บริษัท” ในข้อกำหนดการใช้งานนั้น จะถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงทั้ง บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

2. คำจำกัดความ
 • “บริษัท” หมายถึง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
 • “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของบริษัท ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
 • “Tellscore Platform” หมายถึง บริการที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (online) ที่อาจเข้าถึงได้โดยผ่านทาง www.tellscore.com หรือบริการที่ไม่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (offline) หรือช่องทางเนื้อหา ซอฟแวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางโฆษณา หรือช่องทางบริการอื่นๆ ซึ่งรวมถึง เนื้อหา เครื่องมือ หรือบริการอื่นใดๆ ที่นำเสนอบริการผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท ที่ช่วยให้ Marketer สามารถสืบค้นหา ติดต่อ มอบหมาย และทำธุรกรรมกับ Influencer ในรูปแบบแพ็คเกจบริการ เพื่อส่งเสริมตราสินค้า สินค้า หรือบริการของ Marketer
 • “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Tellscore Platform ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับอนุญาต หรือผู้ให้บริการที่ดำเนินกิจการในนาม หรือภายใต้การอนุญาตของบริษัท
 • “Influencer” หมายถึง ท่าน Influencer รายอื่นๆ ผู้ให้บริการ หรือผู้ขายที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเหมาะสมกับตราสินค้า และสินค้าของ Marketer และสามารถช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา หรือสร้างตราสินค้าหรือสินค้าของ Marketer โดยแบ่งปันเรื่องราวของตราสินค้า ผ่านทางเครือข่ายของ Influencer หรือด้วยวิธีใดๆ โดยต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีสมาชิกที่สามารถเข้าระบบของ Tellscore Platform
 • “เนื้อหาของ Influencer” หมายถึง ข้อความ รูปภาพ การเชื่อมต่อ (link) วิดีโอ กระทู้ หน้าเว็บไซต์หรือบัญชีส่วนตัว กระดานสนทนา กระดานข่าว และลักษณะพิเศษที่ทำงานระหว่างกัน (interactive features) ที่ Influencer สามารถประกาศ ส่ง เผยแพร่ แสดง หรือเผยแพร่ เนื้อหาของแพ็คเกจบริการบน หรือผ่าน Tellscore Platform
 • “ค่าบริการของ Influencer” หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ Influencer เนื่องจากแพ็คเกจบริการที่ได้รับมอบหมายจาก Marketer
 • “Marketer” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็น Marketer เจ้าของตราสินค้า หรือผู้ซื้อ ที่ต้องการค้นหา ติดต่อ เข้าผูกพัน และทำธุรกรรมอันเกี่ยวกับแพ็คเกจบริการของ Influencer เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และขยายฐานการตลาดสำหรับตราสินค้าหรือสินค้าของ Marketer โดยต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีสมาชิกที่สามารถเข้าระบบของ Tellscore Platform
 • “เนื้อหาของ Marketer” หมายถึง ข้อความ รูปภาพ การเชื่อมต่อ (link) วิดีโอ กระทู้ หน้าเว็บไซต์ หรือบัญชีส่วนตัว กระดานสนทนา กระดานข่าว และลักษณะพิเศษที่ทำงานระหว่างกัน (interactive features) ที่ทำให้ Marketer สามารถประกาศ ส่ง เผยแพร่ แสดง หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ เพื่อการเข้าทำธุรกรรมผูกพันแพ็คเกจบริการของ Influencer บน หรือ ผ่านทาง Tellscore Platform
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วิธีการชำระเงิน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media account) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)
 • “คะแนน” ใช้แทนมูลค่าของอัตราคะแนน ที่ประเมินและคำนวณโดยบริษัท เพื่อสะท้อนถึงผลงาน บริการ และคุณสมบัติของ Influencer
 • “แพ็คเกจบริการ” หมายถึง ขอบเขตงาน และบริการของ Influencer
 • “ข้อกำหนดการใช้งาน” หมายถึง ข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • “นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Tellscore Platform ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
3. การลงทะเบียน
 • เพื่อที่จะเริ่มการใช้งาน Tellscore Platform Influencer ต้องลงทะเบียนบัญชีสมาชิกกับ Tellscore Platform ก่อน โดยระหว่างกระบวนการลงทะเบียน Influencer จะถูกร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทผ่าน Tellscore Platform
 • Influencer รับรองและรับประกันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่แจ้งใน Tellscore Platform นั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้เข้าใจผิด โดย Influencer จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลใดๆ ที่ Influencer ได้เคยแจ้งต่อบริษัทผ่าน Tellscore Platform หาก Influencer ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ตนได้เคยแจ้งต่อบริษัทผ่านทาง Tellscore Platform ภายในระยะเวลาอันสมควร หรือข้อมูลที่เคยแจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือทำให้เข้าใจผิด บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติคำขอใช้ Tellscore Platform แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยกระบวนการพิจารณาคำขอให้แก่ Influencer ทราบ และไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการอนุมัติคำขอ หรือการไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาคำขอ
 • เมื่อการลงทะเบียนได้เสร็จสิ้นลง และบริษัทได้อนุมัติให้ใช้ Tellscore Platform เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการก่อให้เกิดสัญญาการใช้งาน Tellscore Platform ระหว่าง Influencer และบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่ง Influencer จะสามารถใช้ Tellscore Platform ได้ทันที
 • เว้นแต่กรณีที่ระบุข้างล่างนี้ หรือเป็นการเปิดเผยต่อ Marketer เพื่อการนำเสนองานแก่ Influencer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tellscore Platform บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก
  • (1) ให้แก่หน่วยงานราชการ บริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า บริษัทด้านการจัดการ Influencer ผู้จัดการ Influencer (ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บริการภายใต้สังกัดของบริษัทด้านการจัดการ Influencer ผู้จัดการ Influencer) บริษัทด้านเทคโนโลยี, การสื่อสารโทรคมนาคม, พัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทด้านการสื่อสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทโลจิสติกส์ และ/หรือผู้ให้บริการ Tellscore Platform ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทซึ่งเข้าทำสัญญาการให้และ/หรือรับบริการจากบริษัท ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยหน่วยงานดังกล่าวยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้
  • (2) เพื่อประชาสัมพันธ์ Influencer และ/หรือ Tellscore Platform แก่บุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจใน Tellscore Platform
  • (3) ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย
  • (4) เมื่อบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อคุ้มครองสิทธิ หรือความปลอดภัยของ Influencer หรือผู้ใด หรือเพื่อสืบสวน และ/หรือป้องกันการฉ้อฉล หรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย
 • Influencer รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Marketer (Marketer เป็นบุคคลธรรมดา) ต่อ Influencer เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน Tellscore Platform Influencer ตกลงจะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ในกรณีที่ Marketer ได้ใช้สิทธิในการร้องขอให้ลบหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Marketer ต่อบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวและ Influencer ตกลงที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวเช่นกัน
4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อบริษัทได้ทำการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงบน Tellscore Platform อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในหัวข้อกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล จะไม่มีผลบังคับกับข้อพิพาทที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ส่งคำบอกกล่าวต่อกันแล้วในวันที่ หรือก่อนวันที่จะได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงบน Tellscore Platform

การที่ Influencer ยังคงใช้ Tellscore Platform ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้ว ให้ถือว่า Influencer ยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงนั้น Influencer จะต้องตรวจสอบหน้าเว็บไซต์นี้ทุกครั้งที่ Influencer เข้าระบบ Tellscore Platform เพื่อที่ Influencer จะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลผูกพัน Influencer

5. การเข้าถึง Tellscore Platform และการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือแก้ไข Tellscore Platform รวมถึงบริการ หรือเนื้อหาใดๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่บน Tellscore Platform โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว บริษัทจะไม่ต้องรับผิดจากเหตุที่ Tellscore Platform ไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือช่วงเวลาใด ในบางครั้งบางคราว บริษัทอาจระงับมิให้ผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เข้าระบบ Tellscore Platform ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

Influencer มีหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้ Influencer สามารถเข้าระบบ Tellscore Platform ได้
 • ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนที่เข้าระบบ Tellscore Platform โดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของ Influencer หรือการเชื่อมต่อบนเครือข่ายใดๆ ทราบและปฏิบัติตามถึงข้อกำหนดการใช้งานนี้

เพื่อที่จะใช้ลักษณะพิเศษของ Tellscore Platform Influencer ต้องแจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดในขณะลงทะเบียนให้ครบถ้วน บริษัทถือว่าข้อมูลทั้งหมดที่ Influencer ได้แจ้งผ่าน Tellscore Platform จะต้องถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และสมบูรณ์ อันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่ Influencer จะสามารถใช้ Tellscore Platform ได้ Influencer ตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ตนได้แจ้งในการลงทะเบียนผ่าน Tellscore Platform หรือด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานลักษณะพิเศษของ Tellscore Platform นั้น เป็นไปตามนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หาก Influencer เลือก หรือได้รับ ชื่อผู้ใช้ (user name) และ/หรือ รหัสผ่าน (password) หรือข้อมูลส่วนใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัย Influencer ต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นเป็นความลับ และ Influencer ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใด นอกจากนี้ Influencer รับทราบว่า บัญชีสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ Influencer และตกลงจะไม่ให้บุคคลอื่นใดเข้าระบบ Tellscore Platform หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ Tellscore Platform โดยการใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) หรือ รหัสผ่าน (password) หรือข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Influencer ทั้งนี้ Influencer ตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน (password) โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ Influencer ตกลงว่า Influencer จะออกจาก หรือลงชื่อออกจากบัญชีสมาชิกทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งาน ทั้งนี้ Influencer จะใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกจากที่สาธารณะ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกัน เพื่อมิให้ผู้อื่นสามารถเห็น หรือบันทึกรหัสผ่าน (password) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆได้ บริษัทจะไม่รับผิดในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ จากการที่ Influencer ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน (password) หรือการระบุตัวตนอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากการร้องขอของ Influencer เอง หรือจากการใช้ดุลยพินิจของบริษัท ไม่ว่าในเวลาใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด หรือไม่มีเหตุก็ตาม รวมถึงกรณีที่บริษัทเห็นว่า Influencer ได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้

บริษัทจะไม่กล่าวอ้างว่า Tellscore Platform หรือเนื้อหาส่วนใดๆ นั้น สามารถเข้าถึงได้ หรือเหมาะสมต่อการใช้งานนอกพื้นที่ประเทศไทย การเข้าระบบ Tellscore Platform นั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับบางบุคคลหรือบางประเทศ ถ้า Influencer เข้าระบบ Tellscore platform จากนอกพื้นที่ประเทศไทย ให้ถือว่า Influencer เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นนั้นด้วยตนเอง

6. คะแนน
 • เมื่อการลงทะเบียนได้เสร็จสิ้นลง และบริษัทได้อนุมัติให้ใช้ Tellscore Platform เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ Influencer ทราบถึงผลการประเมินคะแนนผ่าน Tellscore Platform
 • บริษัทจะให้คะแนน Influencer ตามวิธีที่กำหนดโดยบริษัท บริษัทจะพิจารณากำหนดมูลค่าและเงื่อนไขต่างๆ ของคะแนน และจะประกาศไว้บน Tellscore Platform ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ดุลพินิจที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขมูลค่าของคะแนน หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคะแนนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • มูลค่าของคะแนนนั้นไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของ Tellscore Platform นอกจากนี้ คะแนนไม่สามารถนำไปใช้ต่อหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้
7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Tellscore Platform และเนื้อหา ลักษณะพิเศษ และโปรแกรมการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Tellscore Platform (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ การส่งข้อความ การแสดง ภาพลักษณ์ วิดีโอภาพ และเสียง และการออกแบบ การคัดเลือก และการดำเนินการเกี่ยวกับ Tellscore Platform) เป็นของบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือผู้จัดหาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นรายอื่น โดยจะได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นเจ้าของ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้อนุญาตให้ Influencer ใช้ Tellscore Platform เพื่อการใช้งานหรือบริการส่วนบุคคลเท่านั้น โดย Influencer จะต้องไม่ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข คัดลอก สร้างสรรค์งานต่อยอด เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดงแก่สาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือส่งต่อสาระสำคัญใดๆ ที่อยู่บน Tellscore Platform เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ของ Influencer อาจเก็บรักษาสำเนาของรายละเอียดไว้เป็นการชั่วคราวบนหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) อันสืบเนื่องจากการที่ Influencer ได้เข้าระบบและการดูรายละเอียดเหล่านั้น
 • Influencer อาจเก็บรักษาไฟล์ที่ถูกบันทึกในหน่วยความจำชั่วคราว (cached) โดยอัตโนมัติ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บของ Influencer เพื่อการแสดงความก้าวหน้าของการทำงาน
 • Influencer อาจสั่งพิมพ์ หรือดาวน์โหลดสำเนาหนึ่งชุดในจำนวนหน้าที่เหมาะสมจาก Tellscore Platform เพื่อการใช้งานหรือบริการส่วนบุคคลเท่านั้น โดยจะต้องไม่ทำซ้ำ แก้ไข สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายต่อไปอีก

หากบริษัทจัดให้มีโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น Influencer อาจดาวน์โหลดสำเนาหนึ่งชุดไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Influencer เพียงเพื่อการใช้งานหรือบริการส่วนบุคคลเท่านั้น โดย Influencer ตกลงที่จะผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย (end user license agreement) สำหรับการใช้โปรแกรมดังกล่าว

Influencer จะต้องไม่

 • ทำการเปลี่ยนแปลงสำเนาของสาระสำคัญใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์นี้
 • ใช้ภาพแสดงประกอบ รูปถ่าย วีดีโอหรือเสียงที่เป็นลำดับ หรือกราฟฟิคใดๆ แยกต่างหากจากข้อความ
 • ลบทิ้ง หรือเปลี่ยนแปลงการบอกกล่าวถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ จากสำเนาของข้อมูลสาระสำคัญจากเว็บไซต์นี้

หาก Influencer สั่งพิมพ์ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด หรือใช้งานโดยประการอื่น หรือจัดหาให้แก่บุคคลใดๆ ให้เข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของ Tellscore Platform โดยฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งานนี้ สิทธิในการใช้ Tellscore Platform ของ Influencer จะถูกระงับลงโดยทันที และบริษัทอาจสั่งให้ Influencer ส่งคืน หรือทำลายสำเนาข้อมูลสาระสำคัญที่ Influencer ได้ทำขึ้น สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือส่วนได้เสียในหรือที่มีต่อ Tellscore Platform หรือเนื้อหาใดๆ บน Tellscore Platform จะไม่ถูกโอนให้แก่ Influencer โดยสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้ไว้โดยชัดแจ้งนั้นจะถูกสงวนไว้โดยบริษัท ทั้งนี้ การใช้งาน Tellscore Platform โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ และอาจฝ่าฝืนต่อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ด้วย

8. เครื่องหมายการค้า

ชื่อบริษัท สิ่งอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวกับชื่อ ตราโลโก้ ชื่อสินค้าและบริการ การออกแบบ และคำขวัญ (slogan) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ Influencer ต้องไม่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ ชื่อ ตราโลโก้ ชื่อสินค้าและบริการ การออกแบบ และคำขวัญ (slogan) ทั้งหมดที่ปรากฏบน Tellscore Platform นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

9. การใช้ที่ต้องห้าม

Influencer จะใช้ Tellscore Platform ได้ก็แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้เท่านั้น Influencer ตกลงจะไม่ใช้ Tellscore Platform ด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และกฎระเบียบ

 • เพื่อส่ง รับมา โอนถ่าย (Upload) รับโอนถ่าย (Download) ใช้ หรือนำมาใช้ซ้ำ ซึ่งสาระสำคัญใด ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • เพื่อแจกจ่าย ส่งต่อ หรือจัดให้มีการส่ง ซึ่งข้อมูลสาระสำคัญสำหรับโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายใดๆ ซึ่งรวมถึง “จดหมายขยะ (junk mail)” “จดหมายลูกโซ่” (chain letter) หรือ “ข้อความขยะ (spam)” หรือการชักชวนอื่นๆ ที่คล้ายกัน
 • เพื่อเลียนแบบ หรือพยายามที่จะเลียนแบบบริษัท ลูกจ้างของบริษัท ผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลหรือองค์อื่นใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ที่อยู่อีเมล หรือชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือส่วนที่เกี่ยวโยงกับสิ่งใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น)
 • เพื่อเข้าผูกพันในการดำเนินการอื่นใดๆ ที่เป็นการห้าม หรือยับยั้งการใช้ หรือการหาประโยชน์จาก Tellscore Platform ของบุคคลใด หรือที่ซึ่งบริษัทเห็นว่า อาจเป็นอันตรายต่อบริษัท หรือผู้ใช้งาน Tellscore Platform หรือก่อให้เกิดความรับผิดแก่บุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ Influencer ตกลงว่าจะไม่

 • ใช้ Tellscore Platform ด้วยวิธีการใดอันทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ สร้างภาระส่วนเกิน เสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่เว็บไซต์ หรือแทรกแซงการใช้ Tellscore Platform ของบุคคลอื่น รวมถึง รบกวนความสามารถในการใช้งาน Tellscore Platform ของบุคคลอื่น
 • ใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูลจำพวกโรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) หรืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการทำงานอื่นที่ทำงานแบบอัตโนมัติในการเข้าถึง Tellscore Platform เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการติดตาม หรือการคัดลอกข้อมูลสาระสำคัญใดๆ ที่อยู่บน Tellscore Platform
 • นำไวรัส โปรแกรมโทรจันฮอร์ส (trojan horses) เวิร์ม (worms) ลอจิก บอมบ์ (logic bombs) หรือเครื่องมืออื่น ซึ่งเป็นผลเสีย หรือเป็นอันตรายในเชิงเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบ
 • พยายามเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าแทรกแซง ทำให้เสียหาย หรือรบกวนส่วนหนึ่งส่วนใดของ Tellscore Platform เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นที่จัดเก็บรักษาของ Tellscore Platform หรือเซร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับ Tellscore Platform
 • พยายามโดยประการอื่น ในการเข้าแทรกแซงการทำงานตามปกติของ Tellscore Platform
 • เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของ Marketer บริษัท บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ Influencer ได้รับผ่านทาง Tellscore Platform แก่บุคคลภายนอก
10. เนื้อหาของ Influencer

เนื้อหาของ Influencer ทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้

เนื้อหาของ Influencer ใดๆ ที่ Influencer ได้ลงประกาศบน Tellscore Platform จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นความลับ และไม่มีผู้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ เนื้อหาของ Influencer ที่ถูกนำมาลงบน Tellscore Platform นั้น Influencer ได้มอบสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงาน แสดง แจกจ่าย และเปิดเผยโดยประการอื่นแก่บุคคลภายนอกซึ่งข้อมูลสาระสำคัญ ให้แก่บริษัท และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิที่เกี่ยวข้อง

Influencer รับรอง และรับประกันว่า

 • Influencer เป็นผู้คิด สร้างเนื้อหาและรับผิดชอบต่อความถูกต้อง (ทั้งตามกฎหมายและภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน) สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันของเนื้อหาและภายหลังจากเนื้อหาของ Influencer ได้ประกาศผ่าน Tellscore Platform แล้ว บริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ/ หรือควบคุมสิทธิทั้งหมดที่มีในเนื้อหาของ Influencer นั้นและมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นแก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ บริษัทยินยอมให้ Influencer แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่จะได้รับแจ้งจากบริษัทเป็นอย่างอื่น
 • เนื้อหาของ Influencer ทั้งหมดต้องเป็นไปตาม และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ว่าเวลาใด เนื้อหาของ Influencer นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และใหม่ล่าสุด

Influencer ต้องแจ้งบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อเนื้อหาของ Influencer หาก Influencer ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของ Influencer ให้บริษัททราบภายในระยะเวลาอันสมควร หรือเนื้อหาของ Influencer นั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง บริษัทอาจทำการระงับ และ/หรือยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของ Tellscore Platform โดยไม่ต้องแจ้งให้ Influencer ทราบล่วงหน้า

Influencer เข้าใจและรับทราบว่า Influencer มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของ Influencer ทั้งนี้ รวมถึงความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องครบถ้วน และความเหมาะสม

บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับเนื้อหา หรือความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาของ Influencer ที่ Influencer หรือผู้ใช้รายอื่นใด ได้ลงประกาศบน Tellscore Platform

11. การติดตามดูแล

บริษัทมีสิทธิที่จะ

 • ใช้ดุลยพินิจในการลบ หรือปฏิเสธการประกาศเนื้อหาของ Influencer ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือปราศจากเหตุผล
 • ใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของ Influencer ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น หรือเหมาะสม รวมถึงกรณีที่บริษัทเชื่อว่า เนื้อหาของ Influencer นั้น ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงมาตรฐานของเนื้อหา ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคลหรือองค์กรใดๆ หรือมีลักษณะเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยส่วนตัวของผู้ใช้งานท่านอื่น Tellscore Platform หรือต่อสาธารณะ หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดแก่บริษัทได้
 • เปิดเผยตัวตนของ Influencer หรือข้อมูลอื่นใดของ Influencer ให้แก่ Marketer หรือบุคคลภายนอกที่อ้างว่า รายละเอียดที่ลงประกาศโดย Influencer นั้น ละเมิดสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิส่วนบุคคลของพวกเขา
 • ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการเพื่อบังคับตามกฎหมาย ต่อการใช้ Tellscore Platform โดยผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต
 • ปิดกั้น สั่งห้าม ยับยั้ง ยกเลิก ระงับ หรือดำเนินการใดๆ เป็นการชั่วคราว/ถาวร ต่อบัญชีสมาชิกของ Influencer ใน Tellscore Platform โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทเชื่อว่า Marketer และ Influencer ทำข้อผูกพันกัน และ/หรือติดต่อกันเกี่ยวกับแพ็คเกจบริการ และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยตรง โดยไม่ได้ใช้ Tellscore Platform อันเป็นผลให้เนื้อหาของ Influencer หรือการใช้ Tellscore Platform ฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

โดยไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือคำสั่งศาล ที่ร้องขอ หรือสั่งให้มีการเปิดเผยตัวตน หรือข้อมูลอื่นใดของบุคคลที่ประกาศข้อความลงบน หรือผ่านทาง Tellscore Platform โดย Influencer ได้สละสิทธิ์ และจะไม่ทำให้บริษัท บริษัทในเครือ และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ให้บริการของบริษัท ได้รับความเสียหายจากข้อเรียกร้องอันเนื่องมาจากการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท บุคคลใดๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ในระหว่างหรืออันเป็นผลมาจากการสืบสวน และเนื่องจากการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการไปซึ่งเป็นผลของการสืบสวน ไม่ว่าโดยบริษัท/ฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าในการตรวจทานข้อความก่อนที่จะมีการลงประกาศบน Tellscore Platform บริษัทจึงไม่อาจรับรองว่าจะสามารถลบข้อความที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงทีภายหลังจากที่ถูกประกาศไปแล้ว ดังนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำ หรือการไม่กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการส่งต่อ การติดต่อสื่อสารหรือเนื้อหาที่จัดหาให้โดยผู้ใช้งาน หรือบุคคลภายนอกใดๆ บริษัทไม่มีความรับผิด หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ในการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติซึ่งกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้

12. มาตรฐานของเนื้อหา

มาตรฐานของเนื้อหาเหล่านี้ ใช้บังคับกับเนื้อหาของ Influencer ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื้อหาของ Influencer ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบทุกฉบับ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมาข้างต้น เนื้อหาของ Influencer จะต้องไม่

 • ประกอบไปด้วยข้อความซึ่งมีลักษณะเป็นการใส่ความ ลามก อนาจาร ละเมิด โจมตีให้ร้าย คุกคาม รุนแรง เป็นที่เกลียดชัง ปลุกปั่น หรือมีลักษณะไม่พึงประสงค์โดยประการอื่น
 • ส่งเสริมข้อความเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ หรือภาพลามกอนาจารอย่างชัดเจน ความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิอื่นของบุคคลอื่นใดๆ
 • ฝ่าฝืนสิทธิตามกฎหมาย (รวมถึงสิทธิในการเผยแพร่ และสิทธิส่วนบุคคล) ของบุคคลอื่น หรือที่ประกอบไปด้วยข้อความใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือทางอาญาภายใต้กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ อาจขัดแย้งโดยประการอื่นกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 • มีลักษณะเป็นการหลอกลวงบุคคลอื่น
 • ยื่นข้อเรียกร้องโดยไม่ชอบเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการที่ Marketer จัดหามา
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • ก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น หรือน่าจะรบกวนต่อสภาพจิตใจ ทำให้เกิดความอับอาย ตื่นตระหนก หรือสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่น
 • เลียนแบบบุคคลอื่น หรือทำให้หลงผิดเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของ Influencer หรือการเข้าร่วมกับบุคคล หรือองค์กรอื่น
 • ทำให้เชื่อว่าเนื้อหาถูกส่งมาจาก หรือได้รับการรับรองโดยบริษัท หรือบุคคล หรือองค์กรอื่นใดๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง
13. ความรับผิดชอบของ Influencer
 • โดยไม่คำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อ Influencer เนื้อหาของ Influencer และบุคคลอื่นที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หรือป้องกันการฝ่าฝืนใดๆ ที่กระทำโดย Influencer หรือบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน
 • บริษัทอาจดำเนินมาตรการที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม หากบริษัททราบว่า Influencer ใช้ Tellscore Platform ในลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน
 • กรณีที่บริษัทได้รับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องจากการที่ Influencer ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดการใช้งาน ระหว่างที่ใช้ Tellscore Platform Influencer จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททันทีที่ได้รับการเรียกร้องจากบริษัท
 • ในกรณีที่ Influencer ไม่ดำเนินการตามแพ็คเกจบริการตามที่ได้ตกลงไว้กับ Marketer Influencer จะต้องรับผิดชอบโดยตรงสำหรับความสูญเสีย ความเสียหายของ Marketer รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะ การคืนสินค้าที่ Influencer ได้รับจาก Marketer ภายใต้แพ็คเกจบริการ ถ้า Influencer ไม่คืนสินค้าให้แก่ Marketer บริษัทอาจคิดค่าปรับเท่ากับมูลค่าของสินค้า และยุติ ระงับ หรือดำเนินใดๆ หรือพักการใช้บัญชีสมาชิกของ Influencer ใน Tellscore Platform เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ความเชื่อถือต่อข้อมูลที่ประกาศ

ข้อมูลที่ถูกนำเสนอบนหรือผ่านทาง Tellscore Platform มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่รับประกันถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลนี้ ความเชื่อถือใดๆ ที่ Influencer มีต่อข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นความเสี่ยงของ Influencer เองทั้งสิ้น บริษัทขอปฏิเสธความรับผิด และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือของ Influencer หรือผู้เยี่ยมชม Tellscore Platform หรือโดยบุคคลใดซึ่งอาจได้รับข้อมูลดังกล่าว

Tellscore Platform ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดหาให้โดย Marketer ผู้ใช้อื่น เจ้าของบล็อก (bloggers) และบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ สมาชิกสมาคม ผู้รวบรวม และ/หรือผู้ให้บริการด้านการรายงาน โดยถ้อยคำและ/หรือความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงออกในข้อมูล บทความ การตอบคำถาม และเนื้อหาอื่น นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดให้มีโดยบริษัทนั้น เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคล หรือองค์กรที่ให้มีข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้น ซึ่งข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ อาจไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อ Influencer หรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับเนื้อหา หรือความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ให้ไว้โดยบุคคลภายนอกเหล่านั้น

15. นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทั้งหมดบน Tellscore Platform นั้นอยู่ภายใต้นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ Influencer สามารถลบข้อมูลส่วนตัวของ Influencer จาก Tellscore Platform โดยการเข้าไปที่บัญชีของ Influencer และเลือกคำว่า “แก้ไข” และเลือกคำว่า “ปิดบัญชีผู้ใช้” ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม Influencer ยังคงมีหน้าที่จะต้องอ่านนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อ Influencer ใช้สิทธิลบข้อมูลแล้ว Influencer และบริษัทจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไป

บริการอาจมีการใช้ Application Programming Interface (API) ของ Youtube ในการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะเข้าผูกพันตาม


16. ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนดการชำระเงิน
ค่าบริการของ Influencer
 • เมื่อมีการเข้าผูกพันกันตามแพ็คเกจบริการระหว่าง Influencer กับ Marketer ผ่านทาง Tellscore Platform Influencer มีสิทธิได้รับค่าบริการของ Influencer ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ บริษัทจะโอนค่าบริการของ Influencer ผ่านทาง Tellscore Platform ไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดโดย Influencer หรือโดยการชำระเงินด้วยวิธีการอื่น
 • ค่าบริการของ Influencer จะถูกโอนให้แก่ Influencer โดยวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการ และหน่วยการชำระ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย มูลค่า และอัตราค่าบริการของ Influencer จะถูกกำหนดโดยบริษัท และแสดงอยู่บน Tellscore Platform บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขค่าบริการของ Influencer หรือข้อกำหนดการชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้ง Influencer ล่วงหน้า
 • หาก Influencer ยุติการใช้ หรือลบบัญชีสมาชิกของ Influencer ใน Tellscore Platform ด้วยตนเอง บริษัทตกลงจะชำระค่าบริการของ Influencer ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ที่บริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ Influencer ภายใต้บทบังคับของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ในรอบการชำระเงินครั้งถัดไป
ค่าบริการการใช้ Tellscore Platform
 • ในบางครั้งบางคราว บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงค่าบริการใดๆ และ/หรือ แจ้งค่าบริการใหม่ที่เกี่ยวกับการใช้ Tellscore Platform โดยการประกาศอัตราค่าบริการใหม่บน Tellscore Platform การกำหนดอัตราค่าบริการการใช้ Tellscore Platform ใหม่ จะพิจารณาจากการใช้ Tellscore Platform ของ Influencer ธุรกรรมการซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการผ่าน Tellscore Platform หรือธุรกรรมอื่นสำหรับการบริการที่ทำผ่าน Tellscore Platform หรือผลการเข้าเยี่ยมชมของ Influencer
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม อาจใช้บังคับกับบางส่วนของ Tellscore Platform เป็นการเฉพาะเจาะจง รวมถึงบริการ หรือลักษณะพิเศษของ Tellscore Platform ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ส่วนการชำระหนี้และการโอนเงินนั้นจะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินหรือธนาคารที่บริษัทจะได้กำหนดในแต่คราว
ภาษี, ค่าใช้จ่าย และสกุลเงิน
 • Influencer ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและภาษี ที่เกิดขึ้นจากค่าบริการของ Influencer และค่าบริการการใช้ Tellscore Platform ตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าบริการของ Influencer หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชำระสำหรับค่าบริการของ Influencer ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้จากค่าบริการของ Influencer
 • ค่าบริการของ Influencer และค่าบริการการใช้ Tellscore Platform ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดนี้ จะใช้สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณ ณ วันที่มีการชำระเงิน ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้มีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามเขตดินแดน และเป็นจำนวนที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีการขาย หรือภาษีผู้บริโภคที่ใช้บังคับอยู่
 • บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับผลกระทบ ความเสี่ยง หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย หรือภาษีของ Influencer
17. การเชื่อมต่อจาก Tellscore Platform

หาก Tellscore Platform เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือแหล่งอื่น ที่ให้ไว้โดยบุคคลภายนอก การเชื่อมต่อเหล่านั้นมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ Influencer เท่านั้น การเชื่อมต่อที่กล่าวถึงนี้ รวมถึง การเชื่อมต่อที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาโดยเจ้าของตราสินค้า (banner advertisements) และการเชื่อมต่อของผู้ให้การสนับสนุน (sponsored links) บริษัทไม่มีการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ และแหล่งที่มาเหล่านั้น และไม่รับผิดชอบสำหรับรายการใดๆ ดังกล่าวเหล่านั้น ในความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าว ทั้งนี้ หาก Influencer ตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมต่อมายัง Tellscore Platform Influencer ได้ตัดสินใจดำเนินการบนความเสี่ยงของ Influencer เอง โดย Influencer จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นั้น

18. การสิ้นสุด
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสิ้นสุด

บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิก หรือระงับการเข้าถึง Tellscore Platform ของ Influencer ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือโดยไม่มีเหตุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้

เมื่อข้อกำหนดการใช้งานสิ้นสุดลง หรือในเวลาใดๆ ภายหลังการสิ้นสุดดังกล่าว Influencer จะชำระเงินจำนวนทั้งหมดที่ Influencer ค้างชำระให้แก่บริษัทโดยทันที โดยบริษัทจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อ Influencer สำหรับการสิ้นสุดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงสำหรับการสิ้นสุดของบัญชีสมาชิกของ Influencer หรือการลบเนื้อหาของ Influencer

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการ โดยบริษัทอาจแจ้งแก่ Influencer หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อ Influencer หรือบุคคลภายนอกสำหรับการสิ้นสุดของบริการ


ผลของการสิ้นสุด
 • ข้อกำหนดที่มีผลบังคับต่อไป: ข้อกำหนดที่จะยังคงบังคับใช้ต่อไป คือ ข้อที่ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 และ 23
19. การปฏิเสธการรับประกัน

Influencer เข้าใจว่าบริษัทไม่สามารถ และไม่รับรอง หรือรับประกันว่าไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต หรือจาก Tellscore Platform นั้นจะปราศจากไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น Influencer ต้องใช้กระบวนการ และการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไวรัสและความถูกต้องของฐานข้อมูลขาเข้าและขาออก รวมทั้ง มีการดูแลรักษาช่องทางภายนอกซึ่งเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทในการประกอบฐานข้อมูลที่หายไปขึ้นใหม่

บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยโปรแกรมขัดขวางการให้บริการ (DDoS) ไวรัส หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นในทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะเป็นการป้อนไฟล์อันตรายเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลของ Influencer หรือข้อมูลอื่นที่มีเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล และเนื้อหาของ Influencer อันเนื่องมาจากการใช้ Tellscore Platform หรือบริการใดๆ โดย Influencer หรือรายการใดๆ ที่ได้มาโดยผ่าน Tellscore Platform หรือการดาวน์โหลดของ Influencer ซึ่งข้อความใดๆ ที่ประกาศลงบน Tellscore Platform หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับ Tellscore Platform

ในการใช้ Tellscore Platform เนื้อหา และบริการ หรือรายการใดๆ ของ Tellscore Platform ที่ได้รับผ่านทาง Tellscore Platform นั้น เป็นความเสี่ยงของ Influencer เอง โดย Tellscore Platform เนื้อหา และบริการ หรือรายการใดๆ ของ Tellscore Platform ที่ได้รับมาโดยผ่านทาง Tellscore Platform นั้น ถูกจัดหาให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าประการใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ได้ให้การรับประกัน หรือการรับรองเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของ Tellscore Platform และโดยไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ไม่รับรองหรือรับประกันว่า Tellscore Platform เนื้อหาและบริการ หรือรายการใดๆ ของ Tellscore Platform ที่ได้รับมาโดยผ่านทาง Tellscore Platform จะถูกต้อง เชื่อถือได้ ปราศจากความผิดพลาด หรือไม่ถูกรบกวน หรือซึ่งความชำรุดบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์ หรือเซอร์เวอร์ของบริษัทที่มีอยู่นั้นจะปราศจากไวรัส หรือส่วนประกอบอื่นที่เป็นอันตราย หรือ Tellscore Platform หรือบริการ หรือรายการใดๆ ที่ได้รับมาผ่านทาง Tellscore Platform เป็นไปตามความต้องการ หรือความคาดหวังของ Influencer

บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าประการใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยกฎหมาย หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับสภาพความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การปราศจากการละเมิด และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันว่า Influencer จะได้รับข้อเสนอ หรือการชำระเงินใดๆ จากการใช้บริการ Tellscore Platform หรือบริการอื่นของบริษัท

ข้อความข้างต้นไม่กระทบต่อการรับประกันใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้น หรือจำกัดได้ตามกฎหมาย

20. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใด บริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการของบริษัท จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าประเภทใดที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของ Influencer หรือการไม่สามารถใช้งาน Tellscore Platform เว็บไซต์ หรือบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมต่อไปยัง Tellscore Platform เนื้อหาใดๆ บน Tellscore Platform หรือเว็บไซต์อื่นดังกล่าว หรือบริการ หรือรายการใดๆ ที่ได้รับผ่านทาง Tellscore Platform หรือเว็บไซต์อื่นดังกล่าว รวมถึงความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่แท้จริงตามธรรมดา ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน ความกดดันทางอารมณ์ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร ความสูญเสียทางธุรกิจ หรือจำนวนเงินที่คาดหมาย ความสูญเสียจากการใช้งาน ความสูญเสียในค่าความนิยม การสูญเสียในฐานข้อมูล และไม่ว่าเกิดขึ้นจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การผิดสัญญา หรือโดยประการอื่น แม้ว่าจะคาดหมายได้อยู่ก่อนแล้ว

ไม่ว่ากรณีใดความรับผิดร่วมกันของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และกรรมการของบริษัท ที่มีต่อฝ่ายใดๆ (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่าจะโดยสัญญา การละเมิด หรือโดยประการอื่น) จะไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ Influencer ได้ชำระให้แก่บริษัทสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนสุดท้ายที่เกิดความรับผิดขึ้น

Influencer ต้องใช้สิทธิเรียกความเสียหาย อันเกิดจากต้นเหตุใดๆ แห่งการกระทำที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือ Tellscore Platform ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่ต้นเหตุแห่งการกระทำนั้นได้เกิดขึ้น มิฉะนั้นแล้ว ให้ถือว่า Influencer ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิเรียกร้องอีกต่อไป

ข้อความข้างต้นจะไม่กระทบต่อความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้น หรือจำกัดได้ตามกฎหมาย

21. ค่าสินไหมทดแทน

Influencer ตกลงที่จะต่อสู้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และไม่ทำให้บริษัท บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้จัดหา ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนต้องเสียหายจาก และเนื่องด้วยข้อเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย คำตัดสิน คำชี้ขาด ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ซึ่งเกิดจาก หรือที่เกี่ยวกับการที่ Influencer ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการใช้ Tellscore Platform ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของ Influencer การใช้ใดๆ ซึ่งเนื้อหาของ Tellscore Platform บริการ และสินค้านอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้นี้ หรือการที่ Influencer ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจาก Tellscore Platform

22. การสละสิทธิ์ และการแยกต่างหากจากกัน

การงดเว้น หรือความล่าช้าจากฝ่ายบริษัทในการใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

หากข้อกำหนดการใช้งานนั้นถูกตัดสินโดยศาลหรือองค์คณะอื่นใดที่มีเขตอำนาจ ว่าไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ข้อกำหนดดังกล่าวถูกตัดออกไป หรือจำกัดขอบเขตการใช้ให้น้อยที่สุด โดยข้อกำหนดการใช้งานที่เหลืออยู่นั้น ยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป

23. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน (โดยจะไม่เพิกถอน) ว่าให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทย และให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในประเทศไทย

24. ความเห็น และข้อเสนอแนะของ Influencer

Tellscore Platform นี้ ดำเนินการโดย บริษัท เทลสกอร์ จำกัด

หาก Influencer มีผลตอบรับ ความเห็น การร้องขอสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Tellscore Platform นั้น Influencer ควรส่งเรื่องราวเหล่านั้นทางอีเมลดังต่อไปนี้ : contact@tellscore.com

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Tellscore Platform

25. รายการสินค้า และบริการต้องห้าม

รายการสินค้า และบริการต้องห้าม รวมถึงรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราทุกประเภท (สำหรับประเทศที่มีการประกาศให้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทนี้ เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย)
 • ยาสูบ ซิการ์ และสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสูบ (สำหรับประเทศที่มีการประกาศให้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทนี้ เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย)
 • อาวุธปืน และสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ
 • สินค้าประเภทสัตว์ และสัตว์ป่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัตว์ที่มีชีวิต ตัวอย่างสัตว์ ครีบฉลาม และงาช้าง
 • ยา อุปกรณ์ ชุดรักษาสุขภาพทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบสั่งยา อุปกรณ์ควบคุมจังหวะหัวใจ และเครื่องมือสำหรับการผ่าตัด
 • ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการลักขโมย
 • บริการค้าประเวณี หรือค้ามนุษย์
 • สินค้าปลอม
 • การพนัน หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร หรือขายเหล้า อาวุธปืน บุหรี่ และยาเสพติด หรือขาย และ/หรือให้บริการที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ภาพยนตร์ (ซึ่งผู้ค้าไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือไม่มีสิทธิโดยชอบที่จะดำเนินการ) หรือสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ในอนาคตที่อาจฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tellscore ใช้คุกกี้ 🍪 เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมที่นี่